C Programlama ile Veri Yapıları 🔥

Öğrenmesi karmaşık ama mülakat kazandıran konuyu birlikte öğrenelim🚀

Selam dostlar, merakla çalışmaya devam ettiğim konu olan veri yapıları hakkında öğrendiğim bilgileri sizlere aktarmak istiyorum nitekim öğreterek öğrenmek lazım 🧚 Konu hakkında birikimim arttıkça paylaşmayı planladığım linklere tıklayarak ulaşabilceğiniz bir listeyi sizlerle paylaşıyorum.

Aşağıdaki başlıklara tıklayarak konulara ulaşabilirsiniz.

🔎Doğrusal Veri Yapıları (Linear Data Structures)

  1. Dizi (Array)
  2. Bağlı Liste (Linked List)
  3. Yığın (Stack)
  4. Kuyruk (Queue)

🔎Doğrusal Olmayan Veri Yapıları (Non Linear Data Structures)

  1. Ağaç (Tree)
  2. Graf (Graph)

Bitirmeden

🍊Beni sosyal medyadan takip etmek ve sorularınız için : https://linktr.ee/furkanportakal

🔻Beni linkedin üzerinden takip etmek için : https://www.linkedin.com/in/furkan-portakal/

👉🏼Beni github üzerinden takip etmek için : https://github.com/FurkanPortakal

--

--

💻. Frontend Developer

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store